Participatiewet

De rijksoverheid meldt:

Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking. De gemeente voert de wet uit.

Het benodigde budget wordt volgens een verdeelsleutel toegekend aan de gemeenten. Hiervan moeten de gemeente de lasten betalen van:

  • Participatiewet
  • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
  • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
  • Loonkostensubsidies (ook voor beschut werk)
  • Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ) Starters Levensonderhoud

Banenafspraak

Mensen, die (nog) niet in staat zijn zonder extra ondersteuning het minimumloon te verdienen, krijgen recht op extra hulp bij het vinden van een baan. Zij zijn opgenomen in het doelgroepregister en kunnen aanspraak maken op een werkplek banenafspraak. De Rijksoverheid heeft daarvoor quota afgesproken. zie stand van zaken hieronder.

Enkele groepen worden automatisch opgenomen in het doelgroepregister. Anderen kunnen een beoordeling vragen bij het UWV of de gemeente kan dat voor hen vragen.

Aan een medewerker, die werkt in de banenafspraak, betaalt de werkgever tenminste het minimumloon. Als de loonwaarde lager ligt ontvangt werkgever subsidie van gemeente, namelijk verschil tussen het minimumloon en de loonwaarde.

Voor mensen met een Wajong-uitkering, die kunnen werken, geldt een andere regeling: de werkgever betaalt de loonwaarde; UWV vult aan met Wajong-uitkering.

Beschut werk is een specifiek onderdeel van de banenafspraak. Alleen mensen met een indicatie beschut werk komen in aanmerking voor een beschut werkplek. Het UWV doet de beoordeling. Het betreft mensen die alleen kunnen werken in een ‘beschutte’ omgeving, onder aangepaste omstandigheden. Zij hebben meer begeleiding en aanpassing van hun werkplek nodig dan van een reguliere werkgever is te verwachten.

In plaats van beschut werk biedt Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland vaak arbeidsmatige dagbesteding aan (de kosten van de begeleiding komen dan uit de Wmo-pot). In dat geval werken de mensen met behoud van uitkering; zij ontvangen een inkomen op bijstandsniveau, zonder kans om hun inkomen te verbeteren.

Stand van zaken

Het bedrijfsleven heeft in de afgelopen jaren bijna het gevraagde aantal banen opengesteld, echter in de praktijk blijken mensen uit het doelgroepregister uiteindelijk vaak toch niet te worden aangenomen. De mensen met een arbeidsvermogen > 50% (van het minimumloon) worden het makkelijkst geplaatst – ook al ontvangt de werkgever loonkostensubsidie. Mensen die te goed zijn voor beschut werk, maar die bij een reguliere werkgever niet worden aangenomen (arbeidsvermogen vaak tussen 30 en 50 %), vallen tussen wal en schip.

Het aantal mensen dat een beschutte werkplek heeft gekregen blijft helemaal achter bij de verwachtingen.


Eén eenvoudige regeling als uitgangspunt


VNG, Divosa en Cedris pleitten voor de invoering van de Participatiewet al voor een veel eenvoudigere regeling voor mensen met slechte kansen op de arbeidsmark; één regeling was het uitgangspunt. Meer ruimte voor gemeenten en werkgevers biedt veel betere kansen dan doelgroepenbeleid en strakke regels. Zeker wanneer gemeenten en Sociale werkbedrijven – ook financieel – in staat worden gesteld werkgevers en werkzoekenden de noodzakelijke begeleiding te bieden.
‘De bezuiniging op de Participatiewet is eenvoudigweg te fors geweest. Voor betere arbeidsmarktkansen is er meer geld nodig voor begeleiding en ondersteuning van deze werkzoekenden. Daarnaast moet de regelgeving een stuk eenvoudiger, zodat het ook voor werkgevers gemakkelijker wordt mensen met een arbeidsbeperking als volwaardige werknemers in dienst te nemen’, aldus Job Cohen, voorzitter van Cedris.

Van verschillende kanten is aangedrongen op scheppen van voorwaarden, die het mogelijk maken dat mensen met een arbeidsbeperking een volwaardig inkomen kunnen verdienen. We volgen één en ander met aandacht.
Ondertussen ondersteunen we mensen, die een beroep op ons doen; wijzen de weg en geven uitleg over de geldende regelgeving.