Nieuw Spreekuur Mariaberg

Het spreekuur in het buurtcentrum Mariaberg. Anjelierenstraat 35 6214SW Maastricht is enkel op afspraak.

Op donderdagmorgen tussen 10-12 uur. Wil je afspreken kun je bellen met 0437630030

Het spreekuurteam zal ook op de donderdagmorgen op verzoek en na aanmelding spreekuur houden op Hoogfrankrijk.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Nieuw Spreekuur Mariaberg

Samenwerking Juridisch loket en Stichting ondersteuning Arbeidsbeperking en re-integratie.

 

Het juridisch loket wil met ons samen werken en zal in voorkomende gevallen doorverwijzen naar onze spreekuren. Andersom zullen wij in voorkomende gevallen doorverwijzen naar Juridisch loket.

Het juridisch loket geeft gratis advies. Via hen kan korting worden verkregen op de eigen bijdrage, die van mensen met weinig inkomen wordt gevraagd als zij met een “toevoeging” een beroep doen op een jurist. De juristen van het Juridisch loket kunnen helpen bij het aanvragen van een toevoeging.

Spreekuren juridisch loket Maastricht (Avenue Ceramique 2-6):

maandagmorgen en woensdagmorgen van 9-11,

donderdagmiddag van 14-16

Ook: op het Werkplein (Randwycksingel 22)

op maandag van 9-16.30 uur.

Spreekuren juridisch loket Heerlen (Geerstraat 105):

dinsdagmiddag van 14 – 16.00 uur

donderdagmorgen en vrijdagmorgen van 9-11 uur

Algemeen afspreeknummer: 0900-8020

Beide organisaties hebben afgesproken dat er naar elkaar verwezen wordt op het moment dat wij van mening zijn dat een klant de hulp van een van beiden kan gebruiken.

Downloadbaar PDF over voorwaarden voor het recht op een toevoeging (wrb-normen Raad voor rechtsbijstand).

toelichting-wrb-normen-2019-definitief

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Samenwerking Juridisch loket en Stichting ondersteuning Arbeidsbeperking en re-integratie.

Belangrijke Mededeling

2017. WIA WAO groep Maastricht en Heuvellandgemeenten.


Het jaar 2017 was op meerdere fronten een hectisch maar positief jaar:

Veranderde wetgeving en meer klanten
De veranderingen in de Wajong roepen vragen op bij mensen met een Wajong-uitkering en bij jonggehandicapten aan wie geen Wajong uitkering wordt toegekend. Gemeenten verwezen cliënten die een beroep deden op de Participatiewet vaker naar het UWV.
De grootste groep cliënten betrof de mensen met vragen aangaande hun WIA/WAO en/of Ziektewetuitkering. Spreekuurhouders dachten mee, wezen op mogelijke toeslagen, hielpen bij het opstellen van bezwaarschriften en begeleiden cliënten vaker dan voorheen naar onderzoeken bij het UWV, hoorzittingen en arbodiensten van bedrijven.
Tevens wist ook dit jaar een groot aantal mensen onze spreekuren te vinden voor advies, begeleiding en ondersteuning, omdat ze geconfronteerd werden met de eisen die de Wet Verbetering Poortwachter stelt aan hen en aan hun werkgevers,..

Aanpassing Naam en Statuten van de Stichting; vorming dagelijks bestuur
Aanleiding voor veranderingen in de structuur van de organisatie vormde de behoefte van de spreekuurhouders aan intensievere aandacht voor deskundigheidsbevordering terwijl ze minder geconfronteerd willen worden met bestuurlijke beslommeringen. Daar kwam bij dat de officiële naam niet meer aansloot bij de huidige wetgeving. De organisatie staat nu ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Stichting Ondersteuning bij arbeidsbeperking en re-integratie”.
Er zijn nieuwe statuten gemaakt waarin is vastgelegd dat de bestuurlijke taken komen te liggen bij een dagelijks bestuur. In de taakverdeling van de bestuursleden is overeengekomen dat 1 bestuurslid als aandachtsgebied de vakinhoudelijke aansturing heeft. Hiermee is tegemoetgekomen aan de wens van de spreekuurhouders enerzijds en verbreding van de samenwerking tussen de Limburgse vestigingen anderzijds. Dit heeft in 2017 al geleid tot het gezamenlijk oppakken van scholingsbehoefte en opfrissen van de vakinhoudelijke kennis

Groot verloop van spreekuurhouders; succesvolle werving van nieuwe
De spreekuurhoudersgroep Maastricht-Heuvelland zag zich in het voorjaar van 2017 geconfronteerd met een, door diverse omstandigheden, groot verloop.
De werving van nieuwe spreekuurhouders is zeer succesvol verlopen en uiteindelijk zijn we er, niets ten nadele van de vertrekkende leden, sterk, zelfs sterker uitgekomen. We hebben nu een vaste spreekuurhouder die cliënten begeleidt naar hoorzittingen in bezwarenprocedures en de cliënten hierop goed voorbereidt. De resultaten laten zien dit goed werkt.
De spreekuurlocaties zijn weer voortdurend bemand met twee inhoudsdeskundigen hetgeen de continuïteit ten goede komt.

Samenwerking
De samenwerking met de gemeenten maar zeker de samenwerking met en onderlinge verwijzing door de organisaties die samenwerken in de Wijk Service Punten (WSP) heeft ertoe bijgedragen dat cliënten beter en sneller werden geholpen. Deze samenwerking zorgde mede dat we als onafhankelijke cliëntadviseurs sneller en gerichter werden benaderd. Dit gold andersom eveneens.

Zoals in de aanhef reeds genoemd een hectisch, turbulent maar zeer tevredenstellend jaar.

Stichting Ondersteuning bij Arbeidsbeperking en Re-integratie Maastricht en Heuvelland

Sinds kort heeft de WAO/WIA groep Maastricht haar statuten en doelstelling aangepast aan de veranderde situatie.

De stichting heeft ten doel het behartigen van belangen van mensen met een uitkering krachtens sociale zekerheidswetten, alsmede het verlenen van ondersteunende begeleiding en informatie op het gebied van voornoemde wetten.

De stichting heet nu:

Stichting Ondersteuning bij Arbeidsbeperking en Re-integratie Maastricht en Heuvelland

Met bovenvermelde naam en doelomschrijving hebben we gemeend de volle breedte van ons huidige taakveld te hebben afgedekt: WAO, WIA, Wajong, WW, Ziektewet, en het werkdeel van de Participatiewet.

De vrijwillige spreekuurhouders zijn wekelijks actief op 3 plaatsen:

Gemeentehuis Gulpen

Willem Vliegenstraat 12, 6271 DA Gulpen

tel. tijdens spreekuur: 06-30042209, afspreken: 043-4072579

Iedere dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur – vrij inlopen

WijkServicePunt Wijckerpoort/Witte Vrouwenveld,

Voltastraat 50, 6224 SW Maastricht

tel. tijdens spreekuur:06-12122947

Iedere dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur – vrij inlopen

WijkServicePunt Mariaberg Anjelierenstraat 35 – 6214SW Maastricht

Iedere donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 – vrij inlopen

WijkServicePunt Manjefiek Malberg,

Malbergsingel 70, 6218 AV Maastricht,

tel. tijdens spreekuur: 06 – 13239973

Iedere donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur – vrij inlopen

 

Masters Home

Hoogfrankrijk 27 – 6211 RK

Donderdagmorgen van 10.00- 12.00 op afspraak.

Algemeen nummer voor afspraken in Maastricht : 043-7630030

Jaarlijks bespreken we gemiddeld 200 zorgvragen en helpen we burgers met vragen en problemen rondom Wao, Wia, Wajong, Ziektewet, Wet Poortwachter, Participatiewet, bezwaren en procedures. De samenwerkende partijen in de buurtservicecentra zijn blij met de expertise die onze spreekuurhouders hebben en waarmee ze burgers kunnen helpen.

www.waowiamaastrichtheuvelland.nl

info@waowiamaastrichtheuvelland.nl

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Belangrijke Mededeling

Inhoud spreekuur

Spreekuren over arbeidsongeschiktheid, ziektewet en uitkering

Mensen met vragen over:

 • WAO of
 • WIA uitkering, bijv.
 • Wat zal mijn inkomen zijn als ik word afgekeurd voor mijn werk (geheel of gedeeltelijk)?
 • Hoezo verandert mijn uitkering?
 • Hoe kan ik nog werken en wat levert me dat dan op?
 • Over rechten en plichten in de “wachttijd” periode van 2 jaar bij langdurig ziek zijn Wajong uitkering en werken.
 • W.W. uitkering en ziek zijn tijdens de W.W.
Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Inhoud spreekuur

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

De WAO – WIA groep is een laagdrempelige belangenorganisatie voor inwoners van Maastricht & het Heuvelland, ter begeleiding van mensen die in de ziektewet of wet poortwachter zitten of een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen. De vele regelingen, voorzieningen, instanties en de voortdurende veranderingen, waaraan de sociaalverzekeringswetgeving onderhevig is, maakt het vaak moeilijk te weten wat uw rechten en plichten zijn.

In de afgelopen jaren hebben onze spreekuurhouders – vrijwilligers met eigen ervaringen op het terrein van de WAO – WIA honderden mensen kunnen helpen met knellende vragen.

Bijvoorbeeld:

 • Wat zijn mijn rechten en plichten?
 • Welke afspraken kunnen er gemaakt worden tijdens de eerste twee jaar van uw ziekte, tijdens de zogenaamde Wet Verbetering Poortwachter?
 • Wat moet u doen als u een WIA (Wet Werk Inkomen naar Arbeidsvermogen) aanvraag wilt indienen? Hulp bij het aanvragen van een WIA.
 • Hoe gaat de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling in zijn werk?
 • Kan ik bezwaar en/of beroep aantekenen tegen een beslissing?
 • Hoe zit de WIA in elkaar?
 • Welke re-integratie inspanningen moet ik verrichten?
 • Als ik geen WIA uitkering krijg, heb ik dan recht op WW?
 • Hoe ziet mijn WW uitkering er uit en hoe lang heb ik er eventueel recht op?

Ook kunnen mensen bij ons terecht met vragen over WAO en Wajong. Verder geven we ook informatie, over andere uitkeringen waar u mee te maken kan krijgen zoals de WWB (Wet Werk en Bijstand). Bijzondere Bijstand en voorzieningen voor mensen met een arbeidshandicap en in de toekomst de Participatiewet. Als onafhankelijke organisatie -zonder winstoogmerk- kunnen wij u adviseren, informeren en eventueel begeleiden. Wij bieden u de mogelijkheid op ons wekelijks inloopspreekuur, dan wel na telefonische afspraak advies in te winnen. Afhankelijk van de hulpvraag kan daarop een intake gesprek plaats vinden, waarbij eventuele vervolg acties opgestart kunnen worden.

 

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Wie zijn wij?