Belangrijke Mededeling

Stichting Ondersteuning bij Arbeidsbeperking en Re-integratie Maastricht en Heuvelland

Sinds kort heeft de WAO/WIA groep Maastricht haar statuten en doelstelling aangepast aan de veranderde situatie.

De stichting heeft ten doel het behartigen van belangen van mensen met een uitkering krachtens sociale zekerheidswetten, alsmede het verlenen van ondersteunende begeleiding en informatie op het gebied van voornoemde wetten.

De stichting heet nu:

Stichting Ondersteuning bij Arbeidsbeperking en Re-integratie Maastricht en Heuvelland

Met bovenvermelde naam en doelomschrijving hebben we gemeend de volle breedte van ons huidige taakveld te hebben afgedekt: WAO, WIA, Wajong, WW, Ziektewet, en het werkdeel van de Participatiewet.

De vrijwillige spreekuurhouders zijn wekelijks actief op 3 plaatsen:

Gemeentehuis Gulpen

Willem Vliegenstraat 12, 6271 DA Gulpen

tel. tijdens spreekuur: 06-30042209, afspreken: 043-4072579

Iedere dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur – vrij inlopen

 

WijkServicePunt Wijckerpoort/Witte Vrouwenveld,

Voltastraat 50, 6224 SW Maastricht

tel. tijdens spreekuur:06-12122947

Iedere dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur – vrij inlopen

 

WijkServicePunt Manjefiek Malberg,

Malbergsingel 70, 6218 AV Maastricht,

tel. tijdens spreekuur: 06 – 13239973

Iedere donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur – vrij inlopen

Jaarlijks bespreken we gemiddeld 200 zorgvragen en helpen we burgers met vragen en problemen rondom Wao, Wia, Wajong, Ziektewet, Wet Poortwachter, Participatiewet, bezwaren en procedures. De samenwerkende partijen in de buurtservicecentra zijn blij met de expertise die onze spreekuurhouders hebben en waarmee ze burgers kunnen helpen.

www.waowiamaastrichtheuvelland.nl

info@waowiamaastrichtheuvelland.nl

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Wij zoeken nieuwe vrijwilligers

Wilt u mensen de weg wijzen in de jungle van uitkeringsrechten?

De spreekuurgroep WAO-WIA-Wajong helpt mensen die vragen hebben over uitkeringen van het UWV of over reïntegratie vanuit de participatiewet.
Vragen zoals:

 • Wat als ik gedeeltelijk word afgekeurd?
 • Wat als ik niet word afgekeurd, terwijl ik bijna niets meer kan?
 • Wat zal ik nog overhouden aan inkomen?
 • Ik begrijp de brief van het UWV niet volgens mij klopt het niet.
 • Wat als mijn WW afloopt en ik heb nog steeds geen werk?

De vrijwillige spreekuurhouders worden goed ingewerkt en regelmatig bijgeschoold over veranderingen in de regelgeving. Als spreekuurhouder kun je dingen verduidelijken. Dat betekent vaak al een opluchting voor mensen. Je denkt met ze mee, stimuleert ze om de stappen te zetten, die nodig zijn, en helpt ze daarmee om te stoppen met piekeren. We hebben drie spreekuurlocaties. Op elke locatie is wekelijks een spreekuur. Als u onze club wil komen versterken, komt u eerst een aantal weken Meekijken op de locatie van uw keuze?

Neem contact op via info@waowiamaastrichtheuvelland.nl
of telefonisch met:
Huup Peters (Voorzitter) Tel. 06-20302957
Els Damsma (locatie Gulpen – Heuvelland) Tel. 043-4072579

Wilt u helpen dit bestuurlijk mogelijk te maken?

Ook voor het bestuur zoeken we uitbreiding! Neem hiervoor contact op met Huup Peters.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Wij zoeken nieuwe vrijwilligers

Spreekuren over arbeidsongeschiktheid, ziektewet en uitkering

Mensen met vragen over:

 • WAO of
 • WIA uitkering, bijv.
 • Wat zal mijn inkomen zijn als ik word afgekeurd voor mijn werk (geheel of gedeeltelijk)?
 • Hoezo verandert mijn uitkering?
 • Hoe kan ik nog werken en wat levert me dat dan op?
 • Over rechten en plichten in de “wachttijd” periode van 2 jaar bij langdurig ziek zijn Wajong uitkering en werken.
 • W.W. uitkering en ziek zijn tijdens de W.W.
Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Wie zijn wij?

De WAO – WIA groep is een laagdrempelige belangenorganisatie voor inwoners van Maastricht & het Heuvelland, ter begeleiding van mensen die in de ziektewet of wet poortwachter zitten of een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen. De vele regelingen, voorzieningen, instanties en de voortdurende veranderingen, waaraan de sociaalverzekeringswetgeving onderhevig is, maakt het vaak moeilijk te weten wat uw rechten en plichten zijn.

In de afgelopen jaren hebben onze spreekuurhouders – vrijwilligers met eigen ervaringen op het terrein van de WAO – WIA honderden mensen kunnen helpen met knellende vragen.

Bijvoorbeeld:

 • Wat zijn mijn rechten en plichten?
 • Welke afspraken kunnen er gemaakt worden tijdens de eerste twee jaar van uw ziekte, tijdens de zogenaamde Wet Verbetering Poortwachter?
 • Wat moet u doen als u een WIA (Wet Werk Inkomen naar Arbeidsvermogen) aanvraag wilt indienen? Hulp bij het aanvragen van een WIA.
 • Hoe gaat de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling in zijn werk?
 • Kan ik bezwaar en/of beroep aantekenen tegen een beslissing?
 • Hoe zit de WIA in elkaar?
 • Welke re-integratie inspanningen moet ik verrichten?
 • Als ik geen WIA uitkering krijg, heb ik dan recht op WW?
 • Hoe ziet mijn WW uitkering er uit en hoe lang heb ik er eventueel recht op?

Ook kunnen mensen bij ons terecht met vragen over WAO en Wajong. Verder geven we ook informatie, over andere uitkeringen waar u mee te maken kan krijgen zoals de WWB (Wet Werk en Bijstand). Bijzondere Bijstand en voorzieningen voor mensen met een arbeidshandicap en in de toekomst de Participatiewet. Als onafhankelijke organisatie -zonder winstoogmerk- kunnen wij u adviseren, informeren en eventueel begeleiden. Wij bieden u de mogelijkheid op ons wekelijks inloopspreekuur, dan wel na telefonische afspraak advies in te winnen. Afhankelijk van de hulpvraag kan daarop een intake gesprek plaats vinden, waarbij eventuele vervolg acties opgestart kunnen worden.

Onze stichting is aangesloten bij het Arbeidsongeschikten Platform Limburg (APL). Uit de leden van deze organisatie wordt een provinciaal bestuur gekozen, en het APL presenteert zich als een ondersteunend orgaan. Het APL verzorgt kadertrainingen voor bestuursleden en spreekuurhouders van de aangesloten groepen.

Het APL wordt ondersteund door stichting de Pijler. Stichting de Pijler wil als provinciaal knooppunt met haar projecten en activiteiten vrijwilligers, professionals en organisaties provinciaal, regionaal en plaatselijk ondersteunen en toerusten om de belangen van uitkeringsgerechtigden en andere mensen met een te laag inkomen beter te kunnen behartigen. Het APL heeft een provinciale help-desk onder telefoonnummer 045 – 5630442. Hier kunt U zich ook aanmelden, waarna er een afspraak met U wordt gemaakt, door een plaatselijke spreekuurhouder van Maastricht & Heuvelland, voor een gesprek.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen