Belangrijke Mededeling

2017. WIA WAO groep Maastricht en Heuvellandgemeenten.


Het jaar 2017 was op meerdere fronten een hectisch maar positief jaar:

Veranderde wetgeving en meer klanten
De veranderingen in de Wajong roepen vragen op bij mensen met een Wajong-uitkering en bij jonggehandicapten aan wie geen Wajong uitkering wordt toegekend. Gemeenten verwezen cliënten die een beroep deden op de Participatiewet vaker naar het UWV.
De grootste groep cliënten betrof de mensen met vragen aangaande hun WIA/WAO en/of Ziektewetuitkering. Spreekuurhouders dachten mee, wezen op mogelijke toeslagen, hielpen bij het opstellen van bezwaarschriften en begeleiden cliënten vaker dan voorheen naar onderzoeken bij het UWV, hoorzittingen en arbodiensten van bedrijven.
Tevens wist ook dit jaar een groot aantal mensen onze spreekuren te vinden voor advies, begeleiding en ondersteuning, omdat ze geconfronteerd werden met de eisen die de Wet Verbetering Poortwachter stelt aan hen en aan hun werkgevers,..

Aanpassing Naam en Statuten van de Stichting; vorming dagelijks bestuur
Aanleiding voor veranderingen in de structuur van de organisatie vormde de behoefte van de spreekuurhouders aan intensievere aandacht voor deskundigheidsbevordering terwijl ze minder geconfronteerd willen worden met bestuurlijke beslommeringen. Daar kwam bij dat de officiële naam niet meer aansloot bij de huidige wetgeving. De organisatie staat nu ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Stichting Ondersteuning bij arbeidsbeperking en re-integratie”.
Er zijn nieuwe statuten gemaakt waarin is vastgelegd dat de bestuurlijke taken komen te liggen bij een dagelijks bestuur. In de taakverdeling van de bestuursleden is overeengekomen dat 1 bestuurslid als aandachtsgebied de vakinhoudelijke aansturing heeft. Hiermee is tegemoetgekomen aan de wens van de spreekuurhouders enerzijds en verbreding van de samenwerking tussen de Limburgse vestigingen anderzijds. Dit heeft in 2017 al geleid tot het gezamenlijk oppakken van scholingsbehoefte en opfrissen van de vakinhoudelijke kennis

Groot verloop van spreekuurhouders; succesvolle werving van nieuwe
De spreekuurhoudersgroep Maastricht-Heuvelland zag zich in het voorjaar van 2017 geconfronteerd met een, door diverse omstandigheden, groot verloop.
De werving van nieuwe spreekuurhouders is zeer succesvol verlopen en uiteindelijk zijn we er, niets ten nadele van de vertrekkende leden, sterk, zelfs sterker uitgekomen. We hebben nu een vaste spreekuurhouder die cliënten begeleidt naar hoorzittingen in bezwarenprocedures en de cliënten hierop goed voorbereidt. De resultaten laten zien dit goed werkt.
De spreekuurlocaties zijn weer voortdurend bemand met twee inhoudsdeskundigen hetgeen de continuïteit ten goede komt.

Samenwerking
De samenwerking met de gemeenten maar zeker de samenwerking met en onderlinge verwijzing door de organisaties die samenwerken in de Wijk Service Punten (WSP) heeft ertoe bijgedragen dat cliënten beter en sneller werden geholpen. Deze samenwerking zorgde mede dat we als onafhankelijke cliëntadviseurs sneller en gerichter werden benaderd. Dit gold andersom eveneens.

Zoals in de aanhef reeds genoemd een hectisch, turbulent maar zeer tevredenstellend jaar.

Stichting Ondersteuning bij Arbeidsbeperking en Re-integratie Maastricht en Heuvelland

Sinds kort heeft de WAO/WIA groep Maastricht haar statuten en doelstelling aangepast aan de veranderde situatie.

De stichting heeft ten doel het behartigen van belangen van mensen met een uitkering krachtens sociale zekerheidswetten, alsmede het verlenen van ondersteunende begeleiding en informatie op het gebied van voornoemde wetten.

De stichting heet nu:

Stichting Ondersteuning bij Arbeidsbeperking en Re-integratie Maastricht en Heuvelland

Met bovenvermelde naam en doelomschrijving hebben we gemeend de volle breedte van ons huidige taakveld te hebben afgedekt: WAO, WIA, Wajong, WW, Ziektewet, en het werkdeel van de Participatiewet.

De vrijwillige spreekuurhouders zijn wekelijks actief op 3 plaatsen:

Gemeentehuis Gulpen

Willem Vliegenstraat 12, 6271 DA Gulpen

tel. tijdens spreekuur: 06-30042209, afspreken: 043-4072579

Iedere dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur – vrij inlopen

WijkServicePunt Wijckerpoort/Witte Vrouwenveld,

Voltastraat 50, 6224 SW Maastricht

tel. tijdens spreekuur:06-12122947

Iedere dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur – vrij inlopen

WijkServicePunt Mariaberg Anjelierenstraat 35 – 6214SW Maastricht

Iedere donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 – vrij inlopen

WijkServicePunt Manjefiek Malberg,

Malbergsingel 70, 6218 AV Maastricht,

tel. tijdens spreekuur: 06 – 13239973

Iedere donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur – vrij inlopen

 

Masters Home

Hoogfrankrijk 27 – 6211 RK

Donderdagmorgen van 10.00- 12.00 op afspraak.

Algemeen nummer voor afspraken in Maastricht : 043-7630030

Jaarlijks bespreken we gemiddeld 200 zorgvragen en helpen we burgers met vragen en problemen rondom Wao, Wia, Wajong, Ziektewet, Wet Poortwachter, Participatiewet, bezwaren en procedures. De samenwerkende partijen in de buurtservicecentra zijn blij met de expertise die onze spreekuurhouders hebben en waarmee ze burgers kunnen helpen.

www.waowiamaastrichtheuvelland.nl

info@waowiamaastrichtheuvelland.nl

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.