Gemeente Maastricht

Overdracht re-integratietaak aan gemeenten participatiewet per 1 januari 2017

Overdracht re-integratietaak aan gemeenten.

Studietoeslag Participatiewet gemeente Maastricht.

Vanaf 1 januari 2015 kan een belanghebbende op grond van de Participatiewet het college verzoeken hem in aanmerking te laten komen voor een studietoeslag. In een verordening en uitvoeringsbesluit zijn daartoe nadere criteria geformuleerd. Het Rijk heeft voor de uitvoering van de toeslag en voor de uitgaven voor de jaren 2015 t/m 2018 aan het gemeentefonds middelen toegevoegd.

Omdat de raad hier het budgetrecht toekomt wordt in deze nota voorgesteld die middelen te bestemmen voor het dekken van de uitvoeringskosten en uitgaven studietoeslag voor de jaren 2015 t/m 2018.

De studietoeslag varieert van €200,- tot €340,- per maand.

Het gaat hierbij om belanghebbenden met een arbeidsbeperking die een studie volgen waardoor aanspraak bestaat op WSF 2000 of WTOS.

De toeslag moet worden gezien als een vorm van compensatie voor het niet of onvoldoende kunnen genereren van inkomsten uit arbeid.

Omdat de toeslag gedurende de studie en dus over een aantal jaren verstrekt zal worden en het aantal ontvangers na het eerste jaar nog verder zal toenemen, is sprake van toenemende kosten en werkzaamheden. Het Rijk heeft met oog op die bekostiging een ingroei-model toegepast.

Vanaf 2015 worden voor uitvoering en voor betaling van de studietoeslag middelen aan het gemeentefonds toegevoegd die oplopen van €57.000,- in 2015 tot €344.000,- in 2018. Voor de hoogte van de bedragen is gekeken naar de ervaringscijfers van het UWV met de huidige studietoeslag. Of het voor de gemeente toereikende budgetten zijn zal moeten worden afgewacht. De Studietoeslag blijft ook voor de gemeente immers een open eindregeling. Voldoet een aanvrager aan de voorwaarden dan moet een toeslag worden toegekend.

Declaratieregelingen gemeente Maastricht.

De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen aan activiteiten. Ook mensen met een minimuminkomen. Heeft u een minimuminkomen? En wilt u meedoen aan activiteiten? Bij de gemeente kunt u een vergoeding aanvragen voor sociaal-culturele activiteiten. Deze regeling heet declaratieregeling I..

Voorbeelden van kosten die vergoed worden:

  • Contributie van een sportvereniging of toneelgezelschap.
  • Een abonnement.
  • Toegangskaartjes.
  • Lidmaatschap van de bibliotheek.

De maximale vergoeding voor de aanvrager is € 100 per jaar. Elk ander gezinslid (uw partner en kinderen jonger dan ? jaar) krijgt maximaal €50,- per jaar vergoed.

De gemeente heeft voor inwoners met een minimuminkomen een tegemoetkoming in de schoolkosten van hun kinderen. Heeft u een minimuminkomen en heeft u schoolgaande kinderen? U kunt een tegemoetkoming aanvragen voor de schoolkosten. Deze regeling heet declaratieregeling II.

Gaat uw kind naar de peuterspeelzaal? U krijgt een tegemoetkoming in de kosten voor de peuterspeelzaal. De tegemoetkoming is maximaal € 240 per kind voor maximaal 3 dagdelen per week. De peuterspeelzaal mag niet aangesloten zijn bij STEPS.

Gaat uw kind naar de basisschool? U krijgt een tegemoetkoming van maximaal € 50 per kind per kalenderjaar.

Gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs? En is uw kind jonger dan 18 jaar? U krijgt maximaal € 220 per kind per kalenderjaar vergoed. Deze vergoeding is bijvoorbeeld voor een werkweek of schoolkamp, de ouderbijdrage, excursies, een schooltas, sportkleding of schoolmaterialen. Schoolboeken en reiskosten worden niet vergoed.

De gemeente Maastricht heeft besloten om iedereen met een minimuminkomen een tegemoetkoming voor de aanvullende verzekering te geven. Deze tegemoetkoming is € 100 per volwassen verzekerde per kalenderjaar. Sluit u een aanvullende verzekering af die minder kost dan € 100 per jaar? Dan ontvangt u de vergoeding op basis van de daadwerkelijke kosten.

Neemt u deel aan de collectieve zorgverzekering van IZA Cura Zuid-Limburg of VGZ. En ontvangt u een uitkering van de Sociale Dienst? Dan hoeft u niets te doen. U ontvangt de tegemoetkoming automatisch.

Deze tegemoetkoming geldt niet alleen voor mensen die deelnemen aan de collectieve zorgverzekering van IZA Cura Zuid-Limburg of VGZ. Het geldt ook voor mensen die ergens anders een aanvullende zorgverzekering hebben afgesloten.

De aanvraag voor de tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering 2014 kunt u indienen tot en met 31 december 2015.

Tegemoetkoming sociale en culturele activiteiten.
Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering.
Tegemoetkoming in de kosten van kinderen.