Re-integratie

Voorlopige conclusie pilots werken naar vermogen

De pilots hebben ons veel geleerd, er zijn goede ervaringen opgedaan en mooie initiatieven gestart en voortgezet. Maar desondanks zijn er binnen de pilots maar weinig mensen met een arbeidsbeperking daadwerkelijk geplaatst bij een reguliere werkgever. De pilots bevestigen daarmee het beeld dat ook uit rapportages van SCP en CBS blijkt: arbeidsgehandicapten krijgen verhoudingsgewijs veel minder vaak een baan dan ‘gewone’ werknemers. Zoals het kabinet in zijn brief van 21 december al heeft aangekondigd wil het kabinet die ontwikkeling keren. Door bij te dragen aan een cultuuromslag bij alle actoren, maar ook door een quotumregeling in te stellen.

kamerbrief-stand-van-zaken-pilots-werken-naar-vermogen

Van-werk-naar-werktraject’ helpt 60 procent met ontslag bedreigde werknemers aan nieuwe baan

In negen proeven waarbij bedrijven samen met de vakbond werknemers naar ander werk hebben begeleid, heeft 60 procent van de met ontslag bedreigde werknemers ander -vaak tijdelijk- werk gevonden.Twee jaar geleden zijn negen experimenten van start gegaan om te onderzoeken of werkgevers  en werknemers een directe rol kunnen spelen bij het van-werk-naar-werk helpen van werknemers.  Effectieve bemiddeling naar nieuw werk levert een belangrijke bijdrage  aan het voorkomen van langdurige werkloosheid. Werkgevers en werknemers kregen daarom een financiële bijdrage van maximaal 2.500 euro per werknemer voor de begeleiding naar nieuw werk en moesten zelf minimaal net zoveel investeren als ze aan subsidie kregen.

kamerbrief-over-eindrapportage-experimenten-van-werk-naar-werk

Stimuleren van re-integratie

Voor iedereen is het goed om aan het werk te gaan, ook als iemand gedeeltelijk arbeidsongeschikt is. De overheid stimuleert werkgevers om (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten in dienst te nemen en in dienst te houden. Arbeidsgehandicapten krijgen een (her)keuring en worden zo mogelijk geholpen bij het vinden van een passende baan.

Financiële voordelen werkgevers

Werkgevers die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten in dienst nemen, kunnen financiële voordelen tegemoet zien. Hiermee wil de overheid werkgevers aanmoedigen om mensen met een arbeidshandicap in dienst te nemen.

Het gaat om de volgende financiële voordelen:

*loondispensatie voor de werkgever als de jonggehandicapte werknemer aantoonbaar onder het wettelijk minimumloon presteert. In dat geval betaalt de werkgever tijdelijk minder en kan het UWV de werknemer een aanvulling op de uitkering geven.

*looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis) voor werkgevers die een gedeeltelijke arbeidsongeschikte in dienst nemen. Als de werknemer binnen 5 jaar langdurig ziek is, compenseert het UWV de werkgever voor doorbetaling van het loon.

Regelingen voor werkgevers en werknemers

Voorzieningen voor (gedeeltelijk) arbeidsgehandicapten kosten de werkgever vaak extra geld. Daarom heeft de overheid een aantal regelingen getroffen die het voor werkgevers aantrekkelijk maakt om (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten in dienst te nemen, zoals:

*subsidie voor het aanpassen van de werkplek;

*een jobcoach die werknemers begeleidt zodat zij hun werk zelfstandig leren uitvoeren;

*een onbetaalde proefplaatsing van maximaal 3 maanden met behoud van de uitkering.

Regelingen voor werknemers

Arbeidsgehandicapten kunnen vaak hulp gebruiken om (weer) aan het werk te gaan. Daarom biedt de overheid de volgende regelingen aan:

*een inkomensaanvulling uit de WIA of Wet Wajong waarbij de werknemer een deel van het salaris uit werk mag houden. Hierdoor heeft hij meer inkomen dan wanneer hij niet werkt;

*een re-integratietraject via het UWV. Een re-integratiebedrijf begeleidt mensen naar werk.hulp bij het starten van een eigen bedrijf met een arbeidsongeschiktheidsuitkering, bijvoorbeeld met een starterskrediet. Ook loopt de uitkering door tijdens de oriëntatiefase;

*begeleid werken of werken in een sociale werkvoorziening. Als een reguliere baan echt niethaalbaar is, kan het werk aan de beperking worden aangepast, bijvoorbeeld door ondersteuningvan een begeleider. Als dat niet mogelijk is, kan een baan in een sociale werkvoorziening een oplossing zijn.

Bron:rijksoverheid