Clientenparticipatie

College brief 9 mei 2017 over cliëntenraad participatie
Over de samenstelling en de verbinding met de WsW

Raadsinformatiebrief – Informatie Clientenraad Participatiewet Maastricht-Heuvelland – Weth. Janssen – 2017-14613 – 09-05-2017

In de wmo wet staat geformuleerd:
Artikel 47 Cliëntenparticipatie

De gemeenteraad stelt bij verordening regels over de wijze waarop de personen, bedoeld in artikel 7, eerste lid, of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van deze wet, waarbij in ieder geval wordt geregeld de wijze waarop deze personen of hun vertegenwoordigers:
a. vroegtijdig in staat worden gesteld gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen bij de besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen.
b. worden voorzien van ondersteuning om hun rol effectief te kunnen vervullen.
c.deel kunnen nemen aan periodiek overleg.
d.onderwerpen voor de agenda van dit overleg kunnen aanmelden.
e.die worden voorzien van de voor een adequate deelname aan het overleg benodigde informatie.

Clientenparticipatie
De wijzigingen in de sociale zekerheid hebben ook gevolgen voor de (cliënten)organisaties. Veel gemeenten willen de cliëntenparticipatie Werk en Inkomen verbinden met de participatie rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Participatiewet.

Al deze ontwikkelingen doen een sterk beroep op de kwaliteit en het veranderingsvermogen van de cliëntenraden. Hoe ziet cliëntenparticipatie er in de (nabije) toekomst uit? Moeten we als cliëntenraden andere middelen en instrumenten in gaan zetten? Komen er andere vormen van cliënten- of burgerparticipatie?

Stichting de Pijler heeft een visiedocument opgesteld om een aanzet tot discussie geven met het oog op te ontwikkelen cliëntenparticipatie Wwnv.

Visiedocument_clientenparticipatie_de_pijler