WAJONG

Wajong.

1 Januari 2015 is de Wet Arbeidsongeschiktheid Jonggehandicapten (Wajong) ingrijpend veranderd. Tot die datum werd door het UWV beoordeeld of mensen met medische beperkingen, met deze beperkingen in staat werden geacht te werken in een functie bij een gewone werkgever. Konden ze dat niet dan hadden ze recht op een Wajong-uitkering. Voorwaarde was dat die beperkingen al bestonden voor het 18e levensjaar, of voor het 27e levensjaar indien men nog schoolgaande was.

Vanaf 1 januari 2015 beoordeelt het UWV of deze mensen, met hun beperkingen, in staat zijn één taak te verrichten al of niet in een aangepaste functie. Indien dit zo is of dat te verwachten is dat dit in de toekomst zal ontstaan, dan is er sprake van arbeidsvermogen. Dan is er geen recht op een Wajong-uitkering maar worden ze verwezen naar de Gemeente waarin ze wonen, voor een uitkering in het kader van de “Participatiewet”. De gemeente is voor deze doelgroep ook verantwoordelijk voor begeleiding naar passend werk op de arbeidsmarkt.

De aanvraag voor het vaststellen van arbeidsvermogen moeten ze zelf doen bij het UWV.

Alleen dan als mensen niet in staat zijn op de arbeidsmarkt te kunnen werken en dit ook in de toekomst niet te verwachten valt is er nog recht op Wajong.

Mensen die voor januari 2015 een Wajong-uitkering hadden behouden deze maar ze worden wel her-beoordeeld. Als het UWV vaststelt dat ze arbeidsvermogen hebben, heeft het UWV de verantwoordelijkheid deze mensen te begeleiden naar passend werk.

De uitkering van mensen waarvan bij de herbeoordeling is vastgesteld dat ze duurzaam niet in staat zijn om op de arbeidsmarkt te werken behouden hun uitkering van 75% van het minimumloon. Mensen waarvan is vastgesteld dat ze arbeidsvermogen hebben zullen er per 1 januari 2018 op achteruit gaan. Ze krijgen, als ze geen werk hebben, dan een Wajonguitkering gelijk aan 70% van het minimumloon.

De “participatie uitkering” is gelijk aan het sociaal minimum (70% van het minimumloon) , dus gelijk aan de Wajonguitkering.
Het grote verschil is dat de Wajonguitkering in stand blijft als men samenwoont met iemand met een eigen inkomen; bij een “Participatie uitkering” geldt de kostendelers regeling.

Werkgeversorganisaties samen met de vakbonden en de overheid hebben de toezegging gedaan dat er tussen 2015 en 2025 125.000 garantiebanen worden gecreëerd voor jonggehandicapten en mensen die een beroep doen op de Participatiewet. Het motto is: iedereen die kan doet mee op de arbeidsmarkt.

Voor wie het lukt aan het werk te gaan draagt dit beleid zeker bij aan het zelfrespect.
Het betekent echter een verslechtering van de financiële zekerheid van mensen met medische beperkingen die nog niet op de arbeidsmarkt werkzaam zijn.